Om oss

HMS / miljø

Shutterstock 1240274599

Som daglig leder har jeg øverste ansvar for HMS-arbeidet. Mange ser på HMS-arbeidet som en lovpålagt øvelse, jeg ser at et godt HMS-arbeid har mange bedriftsøkonomiske fordeler. Et godt HMS-arbeid vil nemlig bidra til å redusere sykefraværet, øke trivselen og produktiviteten hos de ansatte.

Vår visjon om null skader på mennesker, miljø og samfunn er grunnleggende for EAS sin virksomhet. På alle områder i vår organisasjon må vi fokusere på å jobbe målbevisst og systematisk for å forebygge negative effekter.

Mennesket er den viktigste innsatsfaktoren for at bedriften skal nå de mål den ønsker. Derfor vil bedriften ta hensyn til de ansattes helse, sikkerhet og trivsel ved å tilrettelegge arbeidsoperasjoner og arbeidsmiljø slik at skader og uheldige påvirkninger unngås, samt å fremme åpenhet og god kommunikasjon mellom alle ansatte.

Når det gjelder det ytre miljø vil bedriften bestrebe seg på å innarbeide arbeidsrutiner som belaster dette i så liten grad som mulig. Videre vil bedriften alltid ha oppmerksomheten rettet mot produkter som benyttes i vår produksjon er minst mulig belastende for det ytre miljø i et industriøkologisk perspektiv.

For å sikre at vi når våre målsettinger skal vi ha hyppig oppfølging med revisjoner og medarbeidersamtaler. Målsettingene oppdateres årlig.

Stadig grønnere

EAS er opptatt av gode løsninger for miljøet, slik at fotavtrykket vårt blir så lite som mulig.

For 2021 ble resultatet 85% som er en nedgang på ca 8%. Det er gledelig for EAS å observere at vårt gode arbeid, informasjon ut til våre ansatte og leverandører, samt det høye fokuset vi har på kildesortering gir oss gode resultater også for 2021. Miljømålet vårt for 2022 er å holde sorteringsgraden av gjenvinnbart avfall på minst 80 prosent.

Vi ser at de igangsatte tiltakene for å redusere miljøbelastningen har fungert. Dette har blant annet vært satsing på valg av miljøvennlige løsninger, valg av minst mulig miljøbelastende materiell i produksjonen samt gode og miljøbevisste leverandører.

EAS vil også for de neste årene arbeide videre for å holde oss over 80% i sorteringsgrad.

Friske og fornøyde medarbeidere

Med vår satsning på et helsefremmende arbeidsmiljø har vi som mål at ingen skal bli skadet eller syke som følge av arbeidet sitt. Det er derfor viktig for oss å tilby et attraktivt arbeidsmiljø, hvor de ansatte blant annet får opplæring i miljøeffektiv produksjon, valg av minst mulig miljøbelastende materiell samt avfallshåndtering.

EAS HMS-mål 2022

Mål for arbeidsmiljø

 • Vi skal ha 0 skader/ulykker
 • Vi skal ha maksimalt 5% sykefravær
 • Vi skal ha 0% arbeidsrelatert sykefravær

Mål for HMS-arbeidet

 • Risikovurderinger skal revideres. Eventuelle manglende risikovurderinger skal oppdateres.
 • Gjennomføre HMS-handlingsplanen i henhold til fastsatte frister.

Mål for miljøprestasjoner

 • Bidra til gjenvinning av materialer og produkter ved at minst 80 prosent av avfall kildesorteres.
 • Effektiv og varsom bruk av ressurser ved å senke energiforbruk med minst 10%.
 • Kontinuerlig reduksjon og bruk av miljø- og helseskadelige stoffer.
 • Øke graden av papirløs kommunikasjon og dokumentasjon internt i selskapet.

Overordnede visjoner

 • Ansatte skal trives på jobb!
 • Trakassering av enkeltpersoner eller grupper skal ikke forekomme på vår arbeidsplass.
 • Ingen ansatte skal tvile på sikkerheten rundt sine arbeidsoppgaver.

Miljøfyrtårn bedrift

EAS ble sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift i 2019. Med dette ønsker vi å ta del av samfunnsansvaret ved å senke vårt miljøavtrykk; skape en enda tryggere arbeidsplass samt å vise våre kunder at vi tar Miljø og HMS på alvor. Som Miljøfyrtårn håper EAS å bygge en meningsfull merkevare som vil møte kunder, leverandører og samarbeidspartneres forventninger til etikk, ansvarlighet, miljøvennlighet, bærekraft og lønnsomhet.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr at sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører anbudskonkurranser.

Det er krav til alle sertifiserte Miljøfyrtårn bedrifter å innlevere en årlig rapportering om klima- og miljø. Dette hjelper oss med å få oversikt over virksomhetens positive og negative miljøeffekter, og gir oss et viktig klimaregnskap som viser oss om vi er på rett vei.

Vår årlige klima- og miljørapport kan lastes opp her:

Klima og Miljørapport 2021 Statistikk - Miljøfyrtårn


Kontakt
Tron Olav Johannessen
90 74 43 88
tron@eas.no